Ban Giám hiệu

 • Lê Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0978897714
  • Email:
   lehuongtraicau@gmail.com
 • Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   "0912637286
  • Email:
   thuylinh2710tn@gmail.com