TRƯỜNG MN VÂN HÁN THỰC HIỆN CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, MỨC THU, CƠ SỞ VẬT CHẤT TÀI CHÍNH

PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG HỶ

    TRƯỜNG MN VÂN HÁN

 

 

Số: 52/KH-MNVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                                     Văn Hán, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Về việc: Thực hiện các khoản thu-chi đóng góp năm học 2019-2020

 

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019-2020 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

- Căn cứ Công văn số 1512/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ ở giáo dục công lập năm học 2019-2020.

- Căn cứ Công văn số 355/PGDĐT-KHTV ngày 28/8/2019 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình kinh tế -xã hội trên địa bàn xã Văn Hán và điều kiện thực tế nhà trường;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/8/2018 về việc thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai các khoản thu, chi trong năm học 2019- 2020;

Trường Mầm non Vân Hán xây dựng kế hoạch các khoản thu – chi trong năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện chủ trương quản lý tốt các khoản thu - chi trong cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Đồng thời để tăng cường công tác tham mưu phát triển giáo dục Mầm non, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục trên địa bàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ.

- Xây dựng được môi trường giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội lành mạnh.

- Huy động được sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG HUY ĐỘNG VÀ HƯỞNG LỢI

1. Đối tượng huy động:

Huy động đóng góp thỏa thuận của cha mẹ học sinh trong nhà trường, các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Các nhà hảo tâm trên địa bàn xã, huyện và tỉnh.

2. Đối tượng hưởng lợi:

Phục vụ cho công tác chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện của học sinh học tại nhà trường.

III. NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU-CHI NĂM HỌC 2019-2020

1. Đối với các khoản thu theo qui định: Tiền học phí

Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2019 ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019-2020 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Cụ thể:

- Nhà trẻ: 40.000đ/tháng/học sinh.

- Mẫu giáo: 25.000đ/tháng/học sinh.

2. Đối với các khoản thu thỏa thuận:

2.1. Tiền ăn: Dự kiến 12.000đ/trẻ/ngày (bao gồm bữa trưa, bữa chiều và ăn phụ).

2.2. Tiền gas: Dự kiến thu theo tháng (tùy theo từng điểm trường do điều kiện thực tế, điểm nấu nồi cơm gas, điểm nấu nồi cơm điện).

Mức thu: 15.000đ/tháng, gồm các điểm: La Đàn, La Đùm, Thịnh Đức, Văn Hán, Cầu Mai, Hòa Khê 1, Hòa Khê 2.

Mức thu: 20.000đ/tháng, gồm các điểm: Làng Hỏa, Phả Lý, Vân Hòa.

Số tiền gas thu được, cuối năm nếu sử dụng không hết nhà trường sẽ trả lại số tiền thừa cho phụ huynh học sinh.

2.3. Tiền mua đồ dùng phục vụ vệ sinh:

Dự kiến mua:

- Khăn mặt thêu tên: 15.000đ/trẻ/năm

- Khăn lau tay: 2.000đ/trẻ/năm

- Xà phòng: 5.000đ/trẻ/năm

- Giấy vệ sinh: 10.000đ/trẻ/năm

- Nước rửa tay Lifeboy: 10.000đ/trẻ/năm

- Chổi, cây lau nhà, thảm, nước tẩy rửa vệ sinh... 8.000đ/trẻ/năm.

Dự kiến thu: 50.000đ/trẻ/năm

3. Đối với các khoản thu hộ

3.1. BHTT học sinh:

Đây là khoản thu không bắt buộc, nhà trường sẽ tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm thực hiện công tác bảo hiểm cho học sinh và giáo viên trong nhà trường; chỉ đạo các đồng chí giáo viên tích cực tuyên truyền, phổ biến để phụ huynh học sinh tự nguyện tham gia.

Dự kiến mức thu: 80.000đ, 90.000đ, 100.000đ.

Thanh toán 100% cho cơ quan bảo hiểm.

3.2. Quỹ khuyến học: Dự kiến mức thu: 60.000đ/ hs/năm học (mức thu do HĐND, UBND xã Văn Hán chỉ đạo).

Dự kiến chi: 

- Nộp 10% lên Hội khuyến học xã.

- Động viên, khích lệ trẻ học tập chuyên cần, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập năm học 2019-2020. Đến tháng 5/2020 Chi hội khuyến học của nhà trường sẽ làm việc để cân đối phần thưởng cho từng học sinh.

3.3. Quỹ phụ huynh: Được trích lên từ các lớp theo sự thống nhất của toàn thể phụ huynh các lớp.               

4. Đối với các khoản thu hộ, chi hộ

4.1. Tiền học liệu: Nhằm giúp phụ huynh học sinh trong việc mua bảng, bút, màu...những loại học liệu cần thiết phục vụ trực tiếp cho trẻ trong các giờ học.

Dự kiến chi:

- Mua bảng, kéo, túi cúc, giấy, sáp, đất nặn, giấy A4, bìa màu, bút chì, hồ dán... cho trẻ dùng trong cả năm học.

Dự kiến thu: 70.000đ/hs/năm.

4.2. Tiền sách: Thu theo giá bìa và theo hướng dẫn của Phòng giáo dục.

Dự kiến thu:

+ Nhà trẻ: 17.500đ                      + 4 tuổi: 41.500đ

+ 3 tuổi: 27.500đ                        + 5 tuổi: 66.500đ

5. Đối với các khoản viện trợ, tài trợ

Nếu có phát sinh trong năm nhà trường sẽ mở hệ thống sổ sách, báo cáo, niêm yết công khai theo qui định.

IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC THỰC HIỆN:

Bước 1: Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong lãnh đạo đơn vị, hội đồng trường, ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS)

(Có biên bản họp đính kèm)

Bước 2: Sau khi thực hiện xong bước 1, nhà trường xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí chi tiết các công việc cần thực hiện trong năm gồm:

- Các khoản thu theo thỏa thuận: Trong kế hoạch phải nêu rõ nhà trường thỏa thuận những khoản thu gì?phục vụ nội dung gì? Có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo.

Sau khi thực hiện xong bước 2, niêm yết công khai (có biên bản, thành phần, nội dung niêm yết công khai, thông báo tuyên truyền tới phụ huynh, cá nhân, tổ chức, .... ít nhất 7 ngày, để tiếp thu ý kiến đóng góp cho kế hoạch, dự toán...)

- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để triển khai, thống nhất kế hoạch và dự toán các khoản trong năm học, lấy ý kiến của BĐD cha mẹ học sinh nhà trường, Trưởng BĐD CMHS các lớp.

- Nhà trường tổ chức mời họp toàn thể cha mẹ học sinh dự họp để triển khai, bàn và thống nhất các khoản thu, lấy ý kiến của từng cha mẹ học sinh.

(Có biên bản họp từng lớp, và phiếu xin ý kiến phụ huynh)

Bước 3: Báo cáo UBND xã, phòng GD&ĐT.

Bước 4: Thông báo các khoản thu bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh theo đúng mức thu đã thỏa thuận.

V. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN.

1. Các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, đúng mục đích.

Các khoản thu được hạch toán riêng theo từng khoản thu, không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

2. Nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.

Tất cả các khoản thu phải được thông báo công khai, minh bạch và bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh.

* Công khai thu:

- Nội dung công khai:

+ Công khai căn cứ thu, mục đích thu, đối tượng thu.

+ Công khai tổng số tiền thu được của từng loại quỹ.

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trường học, thời gian niêm yết ít nhất 7 ngày kể từ ngày niêm yết, đồng thời công bố trong Hội nghị cán bộ viên chức của nhà trường và thông báo công khai bằng văn bản tới Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và tới toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường.

3. Nguyên tắc hợp lý và vừa sức

Trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất và sức lao động hiện có, đơn vị chỉ huy động các khoản đóng góp khi thật cần thiết và phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà trường có cơ chế miễn, giảm phù hợp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công khai các khoản thu để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, tổ chức cá nhân biết để phối hợp thực hiện, đồng thời báo cáo bằng văn bản gửi UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ.

2.Tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng theo qui định.

3. Có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

4. Không thu gộp các khoản thu vào đầu năm học, để tránh khó khăn đối với phụ huynh học sinh (nếu phụ huynh học sinh có điều kiện có thể đóng 1 lần thì nhà trường sẽ thu 1 lần).

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã (để báo cáo);

- PGD (để báo cáo);

- BĐD CMHS, CMHS, GV (phối hợp thực hiện);                                                                        Vũ Thị Lâm

- Lưu VT, KT.